Υπηρεσίες | CenTax ΑΕ

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία CenTax AE, με πολυετή εμπειρία και γνώση στον τομέα των λογιστικών υπηρεσιών καλύπτει όλων των ειδών λογιστικών βιβλίων (απλογραφικών, διπλογραφικών) στο χώρο μας ή ακόμα και  στην επιχείρησή σας.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας σε συνδυασμό με τον τελευταίο τεχνολογικό εξοπλισμό, σας παρέχει πλήρη τήρηση και λογιστική επίβλεψη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας καθώς διαχειριζόμαστε τις συναλλαγές σας με  ΔΟΥ και αναλαμβάνουμε την αποστολή ηλεκτρονικών δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας  του TAXISNET.

Ειδικότερα, σας παρέχουμε τις παρακάτω λογιστικές υπηρεσίες:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Επίβλεψη και λογιστικό έλεγχο νομικών προσώπων (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε) και νομικών οντοτήτων (Ο.Ε, Ε.Ε, κ.τ.λ)
 • Τήρηση λογιστηρίων στην έδρα της επιχείρησης σας ή στο γραφείο μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Αναδιοργάνωση λογιστηρίου με εξελιγμένα και σύγχρονα προγράμματα πληροφορικής
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλος χρήσης (Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών με το δημόσιο (Δ.Ο.Υ, Επιμελητήριο και Νομαρχία)
ypiresies-big-logistikes.jpg

Μισθοδοσία - Εργατικά

Οι έντονες και συνεχείς εξελίξεις στον εργασιακό τομέα δεν απαιτούν μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες με διαρκή ενημέρωση στις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές.

Άλλωστε, η  κινητήρια δύναμη της επιχείρησης μας είναι οι συνεργάτες μας οι οποίοι λειτουργούν προς όφελος της επιχείρησης και των εργαζομένων σας, αποτελώντας  το σημαντικότερο και πιο αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας σας για τη επίτευξη των στόχων.

Επίσης, η εταιρεία μας, διαθέτει ειδικό προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με την μισθοδοσία, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνικά μέσα και εξιδεικευμένα προγράμματα.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε εξωτερικές υποθέσεις με ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και ΤΑΕ.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία εγγράφων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός μηνιαίας μισθοδοσίας υπαλλήλων
 • Υπολογισμός μηνιαίας μισθοδοσίας οικοδομικών εργασιών
 • Διαχείριση προσλήψεων , αποχωρήσεων και λήξης συνεργασίας
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο και ανά κέντρο κόστους
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου υπαλλήλων και οικοδομικών εργασιών για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων
 • Εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Συμβουλές σε εργατικά , ασφαλιστικά θέματα , καθώς και επίλυση εργατικών θεμάτων .
 • Συμμετοχή της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Υποβολή αρχείου στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ) ετήσιων καταστάσεων προσωπικού , ετήσιου πίνακα αδειών , νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και αλλαγών ωραρίου και αποδοχών .
 • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε επικουρικά ταμεία
 • Σύνταξη και υποβολή των εισφορών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 • Έκδοση δικαιολογητικών για το ταμείο ανεργίας των υπαλλήλων
 • Υποβολή ρυθμίσεων οφειλών στο ΕΦΚΑ , για ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Αιτήσεις συνταξιοδότησης
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή επόμενης χρήσης
 • Υπολογισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας

Νομικές Υπηρεσίες

ypiresies-big-nomikes.jpg

Η παροχή νομικών υπηρεσιών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καλύπτοντας  στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του επιχειρηματία.

 • Σύσταση – έναρξη εταιρειών
 • Μετατροπές
 • Συγχωνεύσεις
 • Διάσπαση εταιρειών
 • Διακοπές εταιρειών
 • Εκκαθαρίσεις εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων τακτικών και έκτακτων για όλα τα νομικά πρόσωπα
 • Υποβολή σε ΓΕΜΗ Και Νομαρχίες όλων των απαραίτητων εταιρικών εγγράφων

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στην χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα κατάσταση λόγω της πολυνομίας και των συνεχών αναδιαμορφώσεων των διατάξεων και των νόμων.

Εξαιτίας αυτού, οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να συνεργάζονται με έμπιστα, έμπειρα και πλήρως ενημερωμένα και καταρτισμένα λογιστικά γραφεία με εξιδεικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό το οποίο να καθοδηγεί αμερόληπτα και υπεύθυνα τους πελάτες  για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες όπως πρόστιμα και πρόσθετους φόρους  σε τυχόν φορολογικούς ελέγχους.

Πιο συγκεκριμένα η Φοροτεχνική Σαντορίνης σας παρέχει τις παρακάτω φοροτεχνικές υπηρεσίες :

 • Άμεση υποστήριξη σε προσωρινούς και τακτικούς φορολογικούς ελέγχους
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Σύνταξη, υπογραφή, υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων
 • Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου
 • Επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος της φορολογικής επιβάρυνσης
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας
 • Φορολογία Χαρτοσήμου
 • Άμεση υποστήριξη επιστροφής Φ.Π.Α
 • Υποστήριξη αξιοποίησης των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
ypiresies-big-forotexnikes.jpg

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

ypiresies-big-elegktikes.jpg

Η επιχείρηση μας παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες με σκοπό την αντιμετώπιση ακόμα και των πιο δύσκολων προκλήσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται  με τη δυνατότητα αναγνώρισης των επιχειρηματικών κινδύνων που κάθε οικονομική οντότητα οφείλει να διαχειριστεί με ορθό και ασφαλή τρόπο.

 • Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων
 • Έλεγχοι αξιολόγησης της απόδοσης του λογιστηρίου σας
 • Έλεγχοι για συγχωνεύσεις, εξαγορά και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Έλεγχοι διαχειριστικοί

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης μας είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται με αναμφισβήτητο σκοπό στην μέγιστη απόδοση της επιχείρησης σας, ελαχιστοποιώντας το κόστος και το χρόνο σας.

 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Ανάληψη εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων(Business Plan)
 • Συμβουλές για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε θέματα της Επιχείρησης
ypiresies-big-symvouleftikes.jpg